WWF-bloggen VÅR VERDEN  
© WWF / Troy Fleece

På artsjakt i Nordlands unike skoger

Share this page
 

Skog er det mest artsrike livsmiljøet i Norge. Tusenvis av arter lever i norske skoger, som varierer fra varmekjære eikeskoger i sør til fjellbjørkeskog i nord. Skogvern er derfor et svært viktig tiltak for å sikre dette utrolige mangfoldet.

Tekst og foto: Sverre Lundemo, rådgiver hos WWF-Norge

Men for å vite hvor man skal verne, må man også vite noe om hva man skal verne. Selv om vi har mye kunnskap om norsk natur, er det fortsatt mange steder mangel på informasjon om hvilke arter som finnes hvor. Kartlegging gjennomført av frivillige enkeltpersoner og organisasjoner utgjør et stort og viktig bidrag til kunnskap om norsk natur.

Gammel, glissen granskog på Danielåsen. Gammel naturskog som ikke har vært flatehogd har som regel mye død ved og er viktig for et stort antall arter, men slik skog blir stadig sjeldnere.Gammel, glissen granskog på Danielåsen. Gammel naturskog som ikke har vært flatehogd har som regel mye død ved og er viktig for et stort antall arter, men slik skog blir stadig sjeldnere.

Den store artsjakten
E
n uke i august ble det gjennomført artsjakt i Nordland, i kommunene Vefsn, Hattfjelldal og Grane. Nesten 40 personer (og en hund) deltok i artsjakten, som ble arrangert av Sabima. Deltagerne var en variert gruppe med stor kunnskap om både moser, lav, planter, sopp, insekter og edderkoppdyr.

I løpet av noen intensive dager ble en rekke skogsområder besøkt. Med GPS og notatblokk for hånden

ble det lett etter arter, både vanlige og mer uvanlige. Minst 480 ulike arter ble påvist, sju av disse på den norske rødlista for arter. Det endelige artstallet er enda ikke klart, det kan ta tid å bestemme funn av mer sjeldne arter – noen må til og med til DNA-analyse før man kan være helt sikker. Det ble helt sikkert funnet nye arter for kommunene, og for fylket.

Blant alt som er samlet inn skjuler det seg kanskje også arter som er nye for Norge, eller til og med for vitenskapen.

Stort individ av storvrenge (Nephroma arcticum). Denne laven består av både en sopp, en grønnalge og cyanobakterier. Soppdelen utgjør det meste av lavens fysiske struktur, grønnalgen kan lage sukker ved hjelp av fotosyntese, mens cyanobakteriene kan ta opp nitrogen fra lufta. Et godt samspill!Stort individ av storvrenge (Nephroma arcticum). Denne laven består av både en sopp, en grønnalge og cyanobakterier. Soppdelen utgjør det meste av lavens fysiske struktur, grønnalgen kan lage sukker ved hjelp av fotosyntese, mens cyanobakteriene kan ta opp nitrogen fra lufta. Et godt samspill!

Skogvernmål på 10 prosent
Før sommeren bestemte Stortinget seg for et konkret mål om vern av 10 prosent av den norske skogen, til stor glede for norske miljøorganisasjoner. Men det er en lang vei å gå, i dag er det ikke mer enn i underkant av 3 prosent av den produktive skogen som er vernet.

Derfor må myndighetene utarbeide en strategi for hvordan skogvernmålet skal kunne oppnås og sørge for at det bevilges mer penger til skogvernet. WWFs mål er en norsk skogvernmilliard, et mål som ikke burde være uoverkommelig, med tanke på at vi bruker nesten 3 milliarder årlig til beskyttelse av regnskog i tropene.

Frodig høgstaudeeng dominert av sumphaukeskjegg (Crepis paludosa).Frodig høgstaudeeng dominert av sumphaukeskjegg (Crepis paludosa).

12 unike skoger må vernes i Nordland
Nordland har mye kalk i berggrunnen og det er fremdeles gamle skoger der som ikke har vært utsatt for flatehogst. Denne kombinasjonen bidrar til et rikt artsmangfold i disse skogene, og mange av dem har https://www.viagrasansordonnancefr.com/viagra-generique/ store verdier – både av nasjonal og internasjonal karakter.

Det er spesielt 12 av disse (i kommunene Grane, Vefsn og Hattfjelldal) som anses som unike, og som WWF og andre miljøorganisasjoner nå jobber for å redde; Almdalsforsen, Auster-Vefsna, Bakomsmitt, Danielåsen, Forradalen, Geitklauvmyra, Indre Pantdalen, Litle Fiplingdals-elva, Sirijorda, Stavasselva, Storvassåsen, Storveltlia-Valmåsen.

De har de siste årene blitt påvist en rekke sjeldne arter i skogene i Nordland, blant annet:

Related posts


Comments


Comments are closed.