WWF-bloggen VÅR VERDEN  
© WWF / Troy Fleece

Visste du at vi også har regnskog i Norge?

Share this page
 

Selve ordet regnskog gir assosiasjoner til tropevarme, mye nedbør og et enormt artsmangfold. Og de største forekomstene av regnskog finnes i tropiske strøk, i et belte på begge sider av ekvator. Men det finnes faktisk regnskog i andre deler av verden også, til og med i Norge.

For det er ikke nødvendig med tropevarme for å ha regnskog, men derimot trengs en jevn tilgang på fuktighet.

Av: Sverre Lundemo, rådgiver i WWF-Norge

Det er ikke nødvendig med tropevarme for å ha regnskog, men derimot trengs en jevn tilgang på fuktighet. © WWF-NorgeDet er ikke nødvendig med tropevarme for å ha regnskog, men derimot trengs en jevn tilgang på fuktighet. © WWF-Norge

 

Norsk regnskog defineres ofte som skogsområder der det kommer minst 1200 millimeter nedbør i året, samtidig som det er minst 200 dager med målbar nedbør. Dette er forhold som vi finner flere steder langs kysten i Sør- og Midt-Norge.

Mest kjent er kanskje skogsområdene i Trøndelag, der vi finner regnskogsområder som er dominert av gran, også kjent som kystgranskog. På Vestlandet finnes tilsvarende skogområder dominert av furu eller lauvtrær, som vi også regner som  regnskog. Felles for alle områdene, utenom et jevnt fuktig livsmiljø, er en mengde arter som har tilpasset seg dette spesielle lokalklimaet.

Den kritisk truede trønderlaven (Erioderma pedicellatum) vokser i den norske regnskogen. © Trude MyhreDen kritisk truede trønderlaven (Erioderma pedicellatum) vokser i den norske regnskogen.
© Trude Myhre / WWF-Norge


Rikt artsmangfold
Den norske regnskogen har et stort artsmangfold, særlig av lav og moser. Den vakre gullprikklaven (Pseudocyphellaria crocata) (se bildet under) og den kritisk truede trønderlaven (Erioderma pedicellatum) (se bildet over) er blant disse. Sistnevnte finnes bare på noen få lokaliteter i Norge, og den nærmeste forekomsten er i Newfoundland, Canada. Arten vokser på kvister av seint voksende grantrær. Den fantes tidligere i Sverige, og ett av områdene levde i ble vernet. Imidlertid ble det hogd rundt verneområdet, og dette gjorde at fuktighetsforholdene inne i reservatet endret seg såpass mye at arten døde ut. Gullprikklaven er sårbar på den norske rødlista for arter og finnes hovedsakelig fra Fosen til Brønnøysund, der den oftest vokser på lauvtrær med rikere bark eller på grankvister.

 © Einar TimdalGullprikklaven er sårbar på den norske rødlista for arter, og finnes hovedsakelig fra Fosen til Brønnøysund. © Einar Timdal


Trusler mot den norske regnskogen
I løpet av de siste 100 årene er så mye som 80 % av den norske regnskogen hogd. Dette inkluderer den delen av den norske regnskogen som domineres av gran, og som finnes fra Sør-Trøndelag til Saltfjellet (se kart under). Denne skogtypen er derfor oppført som sterkt truet (EN) på norsk rødliste for naturtyper, og finnes i dag hovedsakelig i form av små fragmenter i utbredelsesområdet.

Hovedtrusselen mot skogtypen er flatehogst og veibygging, både av selve skogen og i tilliggende områder med andre skogstyper. For gjennom slike inngrep endres med en gang fuktighetsforholdene, som er avgjørende for de artene som trives der. Selv om det vokser opp ny skog i etterkant kan de lokalklimatiske forholdene ha endret seg så mye at de mest spesialiserte artene ikke kommer tilbake.

I tillegg til hogst kan en for stor elgbestand utgjøre et problem for artsmangfoldet i skogen. Elgen beiter ofte hardt på lauvtrærne selje, osp og rogn. Selv om disse trærne utgjør en mindre del av denne skogen er likevel er viktige for artsmangfoldet. Det er derfor et klart behov for vern av mer av den norske regnskogen, noe som kommer tydelig fram i miljøorganisasjonenes skogvernrapport «Skogkur 2020».

Kartet er lånt fra boken DellaSala DA (red.) (2011) Temperate and Boreal Rainforests of the World. Ecology and Conservation. IslandPress Kartet viser utberedelsen av norsk regnskog, og er lånt fra boken DellaSala DA (red.) (2011) Temperate and Boreal Rainforests of the World. Ecology and Conservation. IslandPress


Besøk en norsk regnskog!
Den norske regnskogen er vel verdt et besøk. Det finnes blant annet intakte rester av denne skogen i naturreservater, cialisfrance24.com for eksempel:

Lær mer om den norske regnskogen!

Dølaelva-naturreservat_Sverre-LundemoBildet er fra regnskogen i Dølaelva naturreservat, i Namsos kommune. © Sverre Lundemo / WWF-Norge

Related posts


Comments


Comments are closed.