WWF-bloggen VÅR VERDEN  
© WWF / Troy Fleece

WWF ber Stortinget skjerpe klimaprofilen i Pensjonsfondet

Share this page
 

Hvordan skal regjeringen plassere folkets sparepenger i framtiden? Blir det mer penger til lønnsom fornybar energi, eller skal vi fortsatt satse tungt på både kull, tjæresand og andre fossile ressurser?

Før påske la regjeringen fram sin stortingsmelding om politikken for Statens Pensjonsfond Utland (SPU). Mange var skuffet over miljøprofilen: Et gigantisk løftebrudd om fornybar energi, mente vi i WWF.

Nå skal Stortinget diskutere hva som bør skje med Pensjonsfondet. Saken er ikke avgjort: Siden regjeringen ikke har flertall på Stortinget, er det ikke sikkert den får gjennomslag for den politikken den foreslår i stortingsmeldingen. Dersom opposisjonspartiene Ap, SV, Senterpartiet og De Grønne finner sammen med regjeringens støttepartier Venstre og KrF, kan de skape et flertall for en annen SPU-politikk. Derfor innebærer Stortingets behandling av denne stortingsmeldingen mer politisk spenning enn vi har sett i tilsvarende saker de to siste stortingsperiodene, da de rødgrønne regjeringspartiene hadde flertall i Stortinget.

WWF ber stortingspartiene sørge for å skjerpe regjeringens politikk på tre prioriterte områder:

1. I Stortingsmeldingen skriver regjeringen at den vil øke mandatet for miljørelaterte investeringer. Men ut fra mandatet kan disse pengene investeres i for eksempel rensing og distribusjon av vann. Dette er gode formål, men uten noen positiv virkning for klimaet. WWF ber om en målrettet reform for å styrke klimaprofilen: En skikkelig satsing på fornybar energi bør innebære at Stortinget åpner for å utvide SPUs investeringsunivers til å omfatte infrastruktur for fornybar energi. Det betyr at pengene må kunne plasseres direkte i solcelleparker og vindkraftanlegg – ikke bare i selskaper som er registrert på børsen. Partiene på Stortinget bør be om at regjeringen så snart som mulig sørger for å utrede hvordan dette bør gjøres.

2. Regjeringen har satt ned en ekspertgruppe som skal evaluere SPUs investeringer i kull, olje og gass. Men mandatet er svakt, mener WWF. Slik mandatet ser ut nå, skal utvalget vurdere om man ENTEN skal drive aktivt eierskap, for eksempel gjennom å stemme på generalforsamlinger, ELLER selge seg ut av selskapene. Men det er ingen grunn til å sette disse mulighetene opp mot hverandre, mener WWF. Når en eier skal drive aktivt eierskap, har hun mye større sjanse til å bli hørt dersom hun har klare betingelser som må oppfylles for at hun IKKE skal selge seg ut. Derfor ber WWF Stortinget om å vedta at regjeringen må revidere mandatet for denne ekspertgruppa. Mandatet bør formuleres slik at utredningen tar sikte på å trekke SPU ut av fossile energikilder. Kriteriene for uttrekk bør ikke bare handle om finanser, men også om klimapåvirkning.

3. Regjeringen har foreslått å legge ned det uavhengige Etikkrådet til SPU. WWF mener SPU som ansvarlig investor BÅDE må ha integrerte og uavhengige, faglige etiske vurderinger. Etikk og langsiktig lønnsomhet må så langt som overhodet mulig bli to sider av samme sak. Derfor bør Stortinget be om et bærekraftsmandat i SPUs målsetting, sammen med mål om avkastning, og dessuten sikre at Etikkrådet blir opprettholdt.

 Les mer på wwf.no/spu

Related posts


Comments


Comments are closed.