WWF-bloggen VÅR VERDEN  
© WWF / Troy Fleece

Ferdig snakka!

Share this page
 

Vi er inne i en skjebneuke for diskusjonene om en mulig firepartiregjering. WWF har laget listen over miljøsaker de fire partiene ikke behøver å krangle om.

Alle de fire partiene som nå møtes for å snakke om regjeringsmakt har lovet å føre en bedre politikk for klima og miljø enn de rødgrønne gjorde. Med store løfter følger høye forventninger, og WWF lover å følge nøye med på om valgvinnerne klarer å innfri løftene sine.

Uansett utfall av forhandlingene om posisjoner og politikk: For å gjøre jobben enklere for KrF, Venstre, FrP og Høyre, har WWF laget en liste over miljøsaker der det nye stortingsflertallet allerede er enige om gode initiativ.

Kort sagt: Ferdig snakka. Værsågod!

klimalov_bilde_61587

Norsk klimalov
Stadig flere innser at klimautfordringen krever en gradvis, men svært omfattende omstilling av samfunnet. Alle land må kutte utslipp på hjemmebane. Derfor innfører stadig flere land nye og sterkere virkemidler i klimakampen. Storbritannina gikk foran i 2008 og innførte en egen klimalov med juridisk forpliktende krav til utslippsreduksjoner og en rekke land har fulgt etter. WWF spurte i sommer alle partier om de vil arbeide for at Norge skal vedta en egen klimalov etter britisk modell. Svaret er kort og godt: Alle partier vil utrede en egen, norsk klimalov! Blant de borgerlige skiller KrF og Venstre seg ut som klare tilhengere av en slik lov og vil dermed være i stand til å fylle de kunnskapshull som måtte finnes i Høyre og FrP om dette spørsmålet.

Norges regnskogsatsing
Da WWF i sommer testet partienes holdning til bevaring av regnskog, var Fremskrittspartiet alene om å si nei til den norske milliardsatsingen på regnskog. Men da tok nestleder Ketil Solvik-Olsen affære og sørget for å få partiet på rett kjøl. I en e-post til WWF, skriver Solvik-Olsen: «FrP støtter regnskogsatsingen. Det er i tråd med vårt prinsipp i klimapolitikken om å gjøre tiltak der de gir størst kostnadseffektiv nytte globalt. Det er også viktig for å bidra til ivaretakelse av biologisk mangfold.(…) FrP vil videreføre Norges regnskogsatsing, men vil styrke arbeidet med kontroll og korrupsjonsbekjempelse». Dermed er det altså uaktuelt for alle de fire borgerlige kameratene å svekke den norske innsatsen for regnskogen.

Fornybar energi i sør
Alle norske partier er positive til å styrke finansieringen av fornybar energi i utviklingsland! Ser man på de ulike regjeringsalternativene er det tydelig at motivasjon og metoder varierer, men alle partier ser betydningen av investeringer i fornybar energi i land i sør. I WWFs test fikk Høyre, KrF og Venstre toppscore i dette spørsmålet, mens FrP ble nest best. FrP fikk kommentaren «riktig retning, dårlig tempo». For å sikre tilgang til elektrisitet til 1,2 milliarder mennesker som i dag ikke har strøm, er det avgjørende med store investeringer i ren og fornybar energi – for å hindre økt forbrenning av kull og nedhugging av skog. Norge har lansert et godt initiativ for å finansiere utbygging av fornybar energi i sør, etter modell av regnskogsarbeidet. Slik kan Norge bidra til å sikre at alle mennesker får tilgang til ren fornybar energi for grunnleggende velferds- og utviklingsbehov.

Energimelding
En energimelding som knytter klima- og energipolitikken sammen er ikke bare en sak som alle partiene har uttalt seg positivt om, og som derfor burde være enkelt å forhandle om, det er også en sak hvor en samarbeidsregjering raskt kan vise handling på miljøområdet og synliggjøre sine seire i regjering.   Når den rødgrønne regjeringen ikke kom i mål med en energimelding, raste kritikken fra en samlet opposisjon. Alle de fire partiene som nå forhandler har enten programfestet at de vil ha en energimelding, eller uttalt seg utvetydig positivt om saken. At FrP, Venstre, KrF og Høyre raskt kommer med en energimelding som viser tydelig sammenheng mellom klimamålene, fornybar energi, olje og gass, ser vi i WWF fram til.

Og her er listen over sakene der Høyre, Venstre, FrP og KrF er NESTEN enige:

Fornybarandel i Oljefondet
Venstre, Frp og KrF støtter WWFs krav om at en andel av Oljefondet må investeres i fornybar energi. Da WWF testet partienes innstilling til å forandre Oljefondet på denne måten, var resultatet at alle partier var positive til dette – minus Høyre og Arbeiderpartiet.  For det fikk Høyre tildelt et giftmerke, men miljøpolitisk talsmann Nicolai Astrup kom med uttalelser i avisen Vårt Land som tyder på at partiet kan være på glid allikevel. Astrup mener Høyre heller burde fått en pandabjørn av WWF. Astrup understreket at Høyre ønsker å satse på fornybar energi, men vil la forvalterne i Norges Bank vurdere hva som er mest lønnsomt for Oljefondet.

– Vi har ikke avvist at det kan bli aktuelt å ha noen overordnede rammer for plasseringene, slik vi har på eiendom, sa Astrup og fulgte opp med enda et sitat som KrF, Venstre og FrP bør merke seg:

– Ingenting hindrer Oljefondet i å investere i fornybar energi i dag. Jeg tror det vil bli mer attraktivt etter hvert som CO2-prisen stiger og vi får på plass en internasjonal klimaavtale, og egne kvotesystemer i flere land og regioner.

Økning av norsk skogvern
Halvparten av de utrydningstruede artene i Norge lever i skog. Nesten 40 prosent av disse artene trues av skogbruket. Løsningen er vern av skog og bærekraftig hogst utenom verneområdene. Det langsiktige målet for skogvern i Norge er del av våre internasjonale forpliktelser: Ti prosent av skogen må vernes. Vi stilte partiene følgende spørsmål: Vil deres parti øke bevilgningen til norsk skogvern slik at totalt sju prosent blir vernet i kommende stortingsperiode, for å nå målet om 10 prosent innen 2020? Venstre gikk av med seieren og det beste svaret her, mens KrF og Høyre kom på en god andreplass. FrP fikk derimot tildelt et giftmerke fordi de er prinsipielt uenig i å øke bevilgningene til skogvern for å oppnå målet om ti prosent skogvern innen 2020. FrP skriver at det er viktig å ta vare på norsk natur, men hevder at dette ivaretas av grunneiernes bruk.

Related posts


Comments


Comments are closed.